Licenční smlouva k SW produktům na tomto CD

1/ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Tato dohoda je uzavírána mezi společností El soft - Klimša David a Vámi, jako legálním vlastníkem licence nebo jeho zákonným zástupcem. Instalací SW produktů z tohoto CD dáváte najevo, že souhlasíte se všemi body této smlouvy.
2/ LICENCE PROGRAMU A REGISTRACE PRODUKTU. Program NENÍ volně šiřitelný software (tzv. freeware). Program ani jeho zkušební verzi nelze volně šířit bez předchozího svolení El soft - Klimša David.
3/ COPYRIGHT. Práva k programu i všem jeho částem jsou vlastnictvím El soft - Klimša David, a/nebo jeho dodavatelů. Program je pod ochranou autorského zákona platného v České republice a ve státech s obdobnou ochranou duševního vlastnictví podle platných mezinárodních dohod.
4/ OSTATNÍ OMEZENÍ. Není dovoleno pořizovat kopie programu s výjimkou záložních, převádět získanou licenci na třetí osobu, půjčovat nebo pronajímat produkt třetí osobě, produkt upravovat a nebo provádět jeho zpětnou analýzu nebo zahrnovat do jiných programových produktů a šířit programy takto vzniklé.
5/ MULTILICENČNÍ UŽITÍ. Program je dovoleno používat na více jak jednom počítači, pokud jsou v užívání majitele licence.
6/ UKONČENÍ PLATNOSTI SMLOUVY. Smlouva pozbývá platnosti v případě porušení jakéhokoliv bodu této smlouvy. Při ukončení platnosti MUSÍ být vymazány všechny kopie programu, které se vztahují k licenci udělené touto smlouvou.
7/ OMEZENÍ ZÁRUKY. El soft - Klimša David nepřebírá žádnou záruku za škody způsobené použitím tohoto programu na počítači uživatele, ani za jakékoliv jiné škody nepřímo spojené s užitím tohoto programu.
8/ OBCHODNÍ A TECHNICKÁ PODPORA. Máte-li jakékoliv dotazy k legálnosti používání tohoto programu, kontaktujte El soft - Klimša David na adrese klimsa@klimsa.cz. Svoje technické potíže směřujte na adresu klimsa@klimsa.cz
 

KONEC

 

Copyright © El soft - Klimša David